1.     Chương trình học bổng 2022:

 

a.     Học sinh học chương trình Học thuật (Dự bị đại học, Cao đẳng và Premaster): Học bổng A$4,000 hoặc A$8,000.

 

Tiêu chí học bổng

-        Học bổng chỉ dành cho sinh viên quốc tế

-        Học bổng được cấp cho một sinh viên nhất định với kỳ nhập học nhất định. Sinh viên chọn hoãn kỳ nhập học sau khi học bổng được cấp thì học bổng không được tự động dời theo.

-        Sinh viên cần thanh toán học phí và chấp nhận thư mời nhập học trong vòng 2 tuần sau khi học bổng được cấp.

 

Điều khoản và Điều kiện

-        Học bổng không thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc chuyển đổi cho người khá