LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
17/05/2024 15:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Thảo Nguyễn
17/05/2024 10:30 Canada Urban International School Ms. Ánh Nguyễn
21/05/2024 14:00 Canada Navitas Canada Ms. Minh Thảo
10/05/2024 10:00 Mỹ Shorelight Ms. Vân Anh
14/05/2024 09:30 Mỹ University Of Alabama At Birmingham Mr. Vince Milam
13/05/2024 13:30 Úc Central Queensland University Ms. Phương Hoàng
09/05/2024 10:00 Canada Sheridan College Ms. Hạnh Nguyễn
10/05/2024 14:30 Canada Cambrian College Ms. Thủy Dương
14/05/2024 09:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Thao La
07/05/2024 09:00 Úc The Hotel School Ms. Uyên Trinh
06/05/2024 14:00 Canada Conestoga College Ms. Dương Phạm
26/04/2024 11:00 Mỹ Kent State University Ms. Thanh Cao
24/04/2024 14:00 Canada Pattison High School Ms. Azar Akbari
23/04/2024 09:00 Canada Confederation College Mr. Patrick Carr
12/04/2024 15:00 Mỹ University Of Nevada, Reno Mr. John Green
12/04/2024 10:00 New Zealand Le Cordon Bleu "Mr. Andrew Lee + Ms. Thao Thanh La"
11/04/2024 15:30 Úc Southern Cross University (Educo) Mr. Hương Nguyễn
11/04/2024 15:00 Canada Umc High School "Mr. James Yoon + Ms. Trang Nguyễn"
10/04/2024 15:00 Canada Vancouver Community College Ms. Jennifer Gossen
05/04/2024 15:00 Canada Seneca Polytechnic "Mr. Damon Nguyen + Ms. Tú Anh"
01/04/2024 14:00 Úc La Trobe College Mr. Trung Nguyễn
03/04/2024 11:00 Mỹ Educo Mỹ Mr. Tyson Manering
29/03/2024 09:00 Canada Camosun College Ms. Oanh Nguyễn
25/03/2024 15:00 Philippines Ev Academy Ms. Laura Bùi
21/03/2024 09:00 Úc Kaplan Business School Ms. Thi Trần
19/03/2024 15:00 Canada Seneca Polytechnic Mr. Damon Nguyen
22/03/2024 09:00 Mỹ Youngstown State University Mr. Eron Memaj
15/03/2024 09:00 Canada Urban International School Mr. Tony Kim
14/03/2024 09:00 Canada Columbia International College Mr. Benny Li
13/03/2024 14:00 Canada Red River College Polytechnic "Ms. Jenny Wang + Mr. Thành Nguyễn"
28/02/2024 10:00 Mỹ Educo Mỹ Mr. Khánh Đỗ
29/02/2024 13:30 Canada Sault College Ms. Fairlane Inso
26/02/2024 14:00 Singapore Raffles Singapore Mr. Khang Lê
23/02/2024 14:30 Úc James Cook University Brisbane Mr. Bảo Võ
18/03/2024 15:00 Mỹ Santa Ana College Ms. Đào Nguyễn
14/03/2024 15:00 Mỹ Santa Ana College Ms. Đào Nguyễn
12/03/2024 15:00 Canada Seneca Polytechnic Mr. Damon Nguyen
18/03/2024 11:00 Úc Cquniversity Mr. Mahdi Shariatian
04/03/2024 10:30 Canada George Brown College "Ms. Amy Jang + Ms. Mai Nguyễn"
29/02/2024 10:30 Canada University Of Victoria Ms. Thy Nguyễn
29/02/2024 10:30 Mỹ Kaplan Mỹ Ms. Thy Nguyễn
27/02/2024 09:00 Canada Winnipeg School Division Mr. Aaron Benarroch
28/02/2024 14:00 Úc Kaplan Business School Ms. Thi Trần
21/02/2024 09:00 Canada University Of Alberta Ms. Michaela Kleinsasser
19/02/2024 09:00 Canada Fanshawe College Ms. Hương Lê
01/02/2024 10:00 Úc Kaplan Business School Ms. Thi Trần + Ms. Vanessa Chrysostomou
31/01/2024 10:00 Mỹ American University Of Health Sciences Ms. Uyên Nguyễn
26/01/2024 09:00 Canada Seneca Polytechnic Mr. Ngoc Duy
23/01/2024 14:00 Canada Confederation College Ms. Ngọc Bùi
22/01/2024 15:30 Canada University Of Windsor Ms. Uyên Trần
22/01/2024 15:00 Mỹ Arkansas State University Ms. Trang Lê
18/01/2024 09:30 Singapore Nanyang Institute Of Management Ms. Thy Ngụy
11/01/2024 09:00 Canada Conestoga College Ms. Dương Phạm
11/01/2024 10:00 Canada Ottawa Catholic School Board Ms. Ngọc Tạ
10/01/2024 14:00 Canada Ottawa Catholic School Board Ms. Ngọc Tạ
15/01/2024 10:00 Singapore Kaplan Singapore "Ms. Vinh Nguyễn + Mr. Rodney Vu"
16/01/2024 10:00 Canada Braemar College Ms. Đông Anh
12/01/2024 14:00 Úc Uwa College Mr. Linh Lương
12/01/2024 14:00 Mỹ Into Us Ms. Uyên Trương
12/01/2024 10:30 Canada Fleming College Ms. Dương Nguyễn
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
17/05/2024 15:30 HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
17/05/2024 10:30 Đà ... Canada Urban International School
Đăng ký
21/05/2024 14:00 Bà Rịa Canada Navitas Canada
Đăng ký
10/05/2024 10:00 Đà ... Mỹ Shorelight
Đăng ký
14/05/2024 09:30 HCM Mỹ University Of Alabama At Birmingham
Đăng ký
13/05/2024 13:30 Đà ... Úc Central Queensland University
Đăng ký
09/05/2024 10:00 Đà ... Canada Sheridan College
Đăng ký
10/05/2024 14:30 Đà ... Canada Cambrian College
Đăng ký
14/05/2024 09:00 Đà ... Úc Le Cordon Bleu
Đăng ký
07/05/2024 09:00 Đà ... Úc The Hotel School
Đăng ký
06/05/2024 14:00 HCM Canada Conestoga College
Đăng ký
26/04/2024 11:00 HCM Mỹ Kent State University
Đăng ký
24/04/2024 14:00 HCM Canada Pattison High School
Đăng ký
23/04/2024 09:00 HCM Canada Confederation College
Đăng ký
12/04/2024 15:00 HCM Mỹ University Of Nevada, Reno
Đăng ký
12/04/2024 10:00 HCM New Zealand Le Cordon Bleu
Đăng ký
11/04/2024 15:30 Đà ... Úc Southern Cross University (Educo)
Đăng ký
11/04/2024 15:00 HCM Canada Umc High School
Đăng ký
10/04/2024 15:00 HCM Canada Vancouver Community College
Đăng ký
05/04/2024 15:00 HCM Canada Seneca Polytechnic
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm